Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Skogen mellan oss

Skogen mellan oss är en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett femtontal platser, byar och mindre orter. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.

Skogen mellan oss skapar konst och kultur på platser som sällan eller aldrig nås av samtida konst. I ett större geografiskt område knyts också dessa platser samman till en större gemenskap.

 

Syftet är att bryta bilden av landsbygden som ett kluster av isolerade lokala öar, och samtidigt lyfta fram den periferi som uppstår i de geografiska utkanter ett centraliserat konstliv skapar. Det vill säga spänningsfältet mellan de urbana konstinstitutionerna och civilsamhällets aktörer på landsbygden. På så vis möjliggör vi nya kopplingar mellan människor på landsbygden och främjar en interregional organisering av mindre resurssvaga konstaktörer. Skogen som en grön kub, konceptuellt att jämföra med den vita utställningskuben, är ett sätt att utmana våra tankar om konstutställning på platser som helt saknar en infrastruktur för att visa konst. Skogen som tematik, och utställningarnas samtidighet i tid och utsträckning i geografin, skapar igenkänning och gemenskap. En gemenskap som även förenar publiken och projektens deltagare.

 

Myndigheten för kulturanalys har i rapporter de senaste åren kunnat påvisa att kulturen främst vänder sig till välmående stadsbor, och att detta förstärks med ekonomiska nedskärningar. Myndigheten har därför varnat för att det håller på att växa fram vita fläckar på Sverigekartan, där medborgarna inte nås av något som helst allmänfinansierad, professionell konst eller kultur. Landsbygd och landsort ryms inte längre på prioriteringslistan. Det är på de vita fläckarna som Skogen mellan oss breder ut sig. Nya kartor ritas över landsbygdens platser, av konstnärer i samverkan med enskilda personer och det civilsamhälle som bor och verkar där.

 

Konstfrämjandet ser sedan länge att det finns ett stort behov av att satsa på kulturens strukturer på platser bortom städers gränser och att samtidskonstens inslag kan motverka den polarisering som växer mellan stad och landsbygd. Vi behöver uppfinna nya former för att stärka landsbygden som en arena för konst, utspridda platser som tillsammans kan stärka varandra. Former anpassade efter de förutsättningar och möjligheter som finns där, på varje plats.

 

Den synlighet som uppnås med Skogen mellan oss kommer att ge eko på de regionala och kommunala kulturförvaltningarna. Vi förväntar oss att deras förståelse för våra insatser kommer skapa en vilja att i större utsträckning ge sitt stöd till interregionala konstsatsningar av det här slaget. Att regioner och kommuner förutom de kulturella värdena ser hur besöksnäringen påverkas positivt och att det tillsammans gör sitt för både den regionala och lokala självbilden och bilden av dem utifrån.

 

Skogen utgör ett betydande inslag i formandet av identiteten hos oss som bor i det här landet. Genom att bo här tvingas vi på något sätt ha en relation till skogen. Den är också omskriven genom landets historia. Vår identitet och vår konst- och kulturhistoria rymmer många föreställningar om skogen. Men den skog och natur som vi tänker oss som det naturligaste av natur, är också en konstruerad natur.

 

Skogen är med andra ord inte ett unikt tema. Inte för vår tid. Inte heller historiskt. Absolut inte i konsten. Den stora skalan i Skogen mellan oss är det som främst gör projektet unikt. Detta bidrar till att vi kan möjliggöra en mångfald av ingångar i skogen. Flera av vår tids mest angelägna frågor utgår därifrån. Äganderätt och allemansrätt. Skogsbruk och rekreation. Mystik och klimatförändringar. Industrihistoria och migration. Naturhistoria och näringslära. Jakt och naturskydd. Kulturhistoria. Material, hantverk. Alltifrån trä, papper, lera, lin till kol och biobränsle har sitt ursprung i skogen, förutom de mindre förädlade svamparna och bären. Och mycket mer. Projektet kommer aldrig göra anspråk på att vara heltäckande. Men vi vill berika projektet med så många olika perspektiv som det finns möjlighet att iscensätta – och det kan anslå en mångfald som pekar på att skogen som källa är närmast outtömlig. Vi vill belysa konstens betydelse för enskilda och samhället. Parallellt med distriktens olika konstprojekt låter vi såväl skribenter, författare och en fotograf följa arbetet ute i distrikten. Det blir en fotodokumentation av varje delprojekt. Och i en cirkelrörelse materialiseras de konstnärliga i arbetena från skogen i en bok, en bok av papper från skogens träd.

 

Skogen mellan oss kan ses som inledningen på en långsiktig satsning på en enhetlig strukturell arena för konst på landet, en immateriell infrastruktursatsning på den landsbygd som ligger inbäddad i den svenska skogen. Och genom de delprojekt som genomförs ger Skogen mellan oss nya bilder och nya upplevelser av det stora, djupa och vidsträckta gröna.